Privātuma politika

 1. Dokuments (turpmāk – Politika) ir izstrādāts, lai informētu Politikā norādītās fiziskās personas par darbībām, kuras ar viņu personas datiem veic SIA “Edy365.com”, reģistrācijas numurs: 40203306725, juridiskā adrese: Ziedu iela 15, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041 (turpmāk – Edy365.com).
 2. Edy365.com veido un uztur interneta vietni www.edy365.com, kas paredzēta prakses organizēšanai (turpmāk – Pakalpojumi):
 3. Politikas darbības joma
  1. Politika nosaka fizisku personu datu apstrādi, kura attiecas uz visiem Edy365.com:
   1. esošajiem klientiem, kas ir juridiskas personas, to darbinieki, audzēkņi, studenti un fiziskas personas un kas izmanto Edy365.com Pakalpojumus;
   2. potenciālajiem klientiem, kas ir juridiskas personas, to darbinieki, audzēkņi, studenti, fiziskas personas, kurām nav nodibinātas attiecības ar Edy365.com un kuras interesējas par Edy365.com Pakalpojumiem;
   3. bijušajiem klientiem, tostarp kuru līgumsaistības nav izpildītas vai kuri piekrituši saņemt komerciālus vai citus paziņojumus pēc līguma izbeigšanas;
   4. klientu pārstāvjiem, tostarp kontaktpersonām un likumiskajiem pārstāvjiem;
   5. informācijas sistēmu, mājas lapas lietotājiem;
   6. fiziskām personām, kas iesaistījušās mārketinga aktivitātēs.
  2. Politika sniedz informāciju par to, kā saistībā ar Edy365.com piedāvātajiem Pakalpojumiem Edy365.com rīkojas ar personas datiem, izmantojot savus iekšējos resursus, tostarp informācijas sistēmas, sociālos tīklus un mājas lapas:
   www.edy365.com
  3. Lai informētu par personas datu apstrādi, Edy365.com sniedz Jums zemāk norādīto informāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi (turpmāk – Regula). Politikā norādīto personas datu Pārzinis ir Edy365.com. Edy365.com kontaktinformācija saistībā ar personas datu apstrādes jautājumiem ir:
   Adrese: Ziedu iela 15, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041
   Telefons: +371 29526469
   e-pasts: Oskars@edy365.com
 4. Personas dati un personas datu apstrādes nolūki
  1. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu).
  2. Edy365.com apstrādā personas datus:
   1. Edy365.com Pakalpojumu sniegšanai:
    1. līgumu noslēgšanai un īstenošanai, kā arī Pakalpojumu sniegšanai;
    2. norēķinu un maksājumu izpildei;
    3. finanšu uzskaitei.
   2. Edy365.com Pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un biznesa plānošanai:
    1. klientu konsultācijai;
    2. klientu apziņošanai un informēšanai par Edy365.com jaunumiem.
    3. statistikai;
    4. lietvedības un grāmatvedības pasākumu nodrošināšanai, tostarp informācijas arhivēšanai.
   3. Drošības un tiesību aizsardzības nolūkiem:
    1. personas datu apstrādes pārkāpumu novēršanai un izmeklēšanai;
    2. drošībai Edy365.com telpās;
    3. informācijas sniegšanai valsts iestādēm un citām personām.
   4. Normatīvo aktu prasību izpildei vai Edy365.com tiesību īstenošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem:
    1. informācijas sniegšanai valsts un pašvaldību iestādēm.
    2. informācijas sniegšanai citām trešajām personām, tostarp valsts un pašvaldību iestādēm, ja tas ir paredzēts normatīvajos aktos un ir nepieciešams noslēgtā līguma izpildei.
 5. Personas datu apstrādes tiesiskie pamati
  1. Edy365.com veic Personas datu apstrādi šādos gadījumos:
   1. starp Jums un Edy365.com ir noslēgts vai tiks noslēgts līgums. Šādā gadījumā Edy365.com apstrādā Personas datus līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.
   2. personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu normatīvajos aktos norādītos uz Edy365.com attiecināmos juridiskos pienākumus. Edy365.com ir pienākums nodrošināt informācijas sniegšanu valsts iestādēm, ievērot grāmatvedības dokumentu pārvaldības pienākumus, kā arī arhivēt dokumentus.
   3. personas datu apstrāde ir nepieciešama Edy365.com vai trešās personas leģitīmo (likumīgo) interešu ievērošanai;
    1. leģitīmās intereses ir tiesības, kuru īstenošana ir pieļaujama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tostarp sakarā ar un Edy365.com starpā noslēgto līgumu. Edy365.com ir šādas leģitīmās intereses:
     1. nodrošināt savas uzņēmējdarbības mērķu attīstību;
     2. izstrādāt un attīstīt savus Pakalpojumus un nodrošināt to uzlabošanu;
     3. nodrošināt pozitīvu attiecību uzturēšanu ar Klientiem;
     4. novērst potenciālus finanšu un organizatoriskus riskus;
     5. novērst juridiskus riskus (piemēram, lai potenciāla strīda gadījumā glabātu Personas datus noteiktu laiku strīda atrisināšanai);
     6. novērst drošības riskus;
     7. nodrošināt līguma saistību izpildi un nodrošināt līgumu pienācīgu izpildi;
     8. aizsargāt savas finanšu intereses;
     9. noturēt un piesaistīt Klientus;
     10. uzturēt mājas lapu darbību, izstrādāt un ieviest tajās uzlabojumus, kā arī nodrošināt to izmantošanu Klientiem;
     11. uzturēt sociālo tīklu profilu darbību, izstrādāt un ieviest tajās uzlabojumus, kā arī nodrošināt to izmantošanu Klientiem;
     12. veikt mārketinga darbības, tostarp Pakalpojumu reklāmu un izplatīšanas veicināšanu;
     13. aizsargāt savas tiesības, izmantojot pilnvarotu un kompetentu iestāžu pakalpojumus.
 6. Personas datu saņēmēji un avoti
  1. Edy365.com var nodot Personas datus šādiem saņēmējiem:
   1. Edy365.com darbinieki un pilnvarotās personas apstrādā šajā Politikā norādītos Personas datus Edy365.com vārdā, savas kompetences un uzdevumu ietvaros.
   2. ar Edy365.com Pakalpojumu sniegšanu saistītajām personām:
    1. informācijas sistēmu konsultantiem un to apkalpošanas pakalpojumu sniedzējiem;
    2. pasta un piegādes pakalpojumu sniedzējiem;
    3. bankām un citiem norēķinu un finanšu pakalpojumu sniedzējiem, kā arī pakalpojumu sniedzējiem, kuri nodrošina informācijas apmaiņu starp Edy365.com un finanšu pakalpojumu sniedzējiem;
    4. sabiedrības informēšanas pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, medijiem);
    5. apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem;
    6. Grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem;
    7. juridisko pakalpojumu sniedzējiem;
    8. parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem un kredītinformācijas birojiem;
    9. apsardzes un drošības pakalpojumu sniedzējiem.
   3. pilnvarotajām personām, ar kurām Edy365.com komunicē, lai nodrošinātu Pakalpojumu sniegšanu vai savu interešu aizsardzību, kā arī citos šajā Politikā minētajos nolūkos;
   4. tiesībsargājošajām iestādēm, citām valsts iestādēm un publiskajām personām un līdzīgām personām, ja tiek uzskatīts par nepieciešamu vai pienākumu saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem (piemēram, Tiesībsargājošās iestādes, Valsts ieņēmumu dienests, notāri).
  2. Papildus Edy365.com var saņemt personas datus no trešajām pusēm, piemēram, tādām kā:
   1. Edy365.com sadarbības partneri;
   2. Edy365.com Klienti.
 7. Personas datu apstrādes termiņš
  1. Personas dati tiek apstrādāti tādā apjomā, cik ir saprātīgi nepieciešams atkarībā no konkrētā datu apstrādes nolūka, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu noteikumus.
  2. Edy365.com glabā Personas datus:
   1. tik ilgi, cik to prasa vai atļauj normatīvie akti
   2. kamēr spēkā ir līgums (ja šie Personas dati ir saistīti tikai ar šo konkrēto līgumu)
   3. kamēr tas ir nepieciešams, lai sasniegtu Politikas 4. punktā un tā apakšpunktos norādītos Personas datu apstrādes nolūkus.
 8. Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības

  1. Edy365.com nenodod Personas datus ārpus Eiropas Savienības.
 9. Datu subjekta (Jūsu) tiesības Personas datu apstrādes ietvaros
  1. Datu subjekta tiesības attiecībā uz šajā Politikā minētajiem Personas datiem:
   1. Piekļuves tiesības:
    1. saņemt no Edy365.com apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz datu subjektu tiek vai netiek apstrādāti Personas dati,
    2. ja Edy365.com apstrādā Jūsu Personas datus, tad Jums ir tiesības piekļūt attiecīgajiem Personas datiem un saņemt informāciju par apstrādes nolūkiem, Personas datu kategorijām, Personas datu saņēmēju kategorijām, Personas datu glabāšanas laiku, Jūsu datu aizsardzības tiesībām, Personas datu saņemšanas avotu un automatizēto lēmumu pieņemšanu (ja tāda notiek). Ar minēto informāciju vara iepazīties šajā Politikā.
    3. Papildu informāciju par Jūsu Personas datiem var saņemt izmantojot Politikas 3. punktā un apakšpunktos norādīto Edy365.com kontaktinformāciju!
    4. Ja pieprasījums iesniegts elektroniskā formā, Edy365.com informāciju sniedz elektroniskā formātā.
   2. Tiesības labot:
    1. Jums ir tiesības pieprasīt, lai Edy365.com izlabot neprecīzus Personas datus.
   3. Tiesības uz dzēšanu:
    1. Jums ir tiesības pieprasīt, lai Edy365.com dzēst Jūsu Personas datus, ja:
     1. Jūs atsaucāt savu piekrišanu Personas datu apstrādei, ņemot vērā, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādi, kas bija veikta sniegtās piekrišanas spēkā esamības laikā;
     2. Personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar Politikas 4. punktā un apakšpunktos norādītajiem nolūkiem, kādos tie tika apstrādāti;
     3. Personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi;
     4. Personas dati jādzēš saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
    2. Tiesības uz dzēšanu neattiecas uz tādiem gadījumiem, kad atbilstoši likumam Edy365.com ir pienākums apstrādāt Personas datus vai datu apstrāde ir nepieciešama arhivēšanai, sabiedrības interešu īstenošanai vai statistikas nolūkiem, kā arī sakarā ar likumīgas prasības celšanu, īstenošanu vai aizstāvēšanu.
   4. Tiesības ierobežot Personas datu apstrādi.
    1. Jums ir tiesības prasīt, lai Edy365.com ierobežotu Personas datu apstrādi, ja:
     1. Jūs apstrīdat Personas datu precizitāti vai apstrādes likumīgumu (ierobežošana darbosies, kamēr notiek apstrīdēšanas process);
     2. Personas datu apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs iebilstat pret Personas datu dzēšanu;
     3. Edy365.com Personas dati vairs nav nepieciešami, bet Jums tie ir vajadzīgi, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
   5. Tiesības iebilst pret apstrādi.
    1. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu Personas datu apstrādi, kas pamatojas uz 5. punktā un apakšpunktos norādītajām leģitīmām interesēm un piekrišanu. Edy365.com ir tiesības turpināt apstrādāt Jūsu Personas datus, neskatoties uz saņemtajiem iebildumiem, ja Edy365.com norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai arī, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
   6. Tiesības atsaukt piekrišanu.
    1. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei tādos gadījumos, kad pamats Personas datu apstrādei ir piekrišana.
    2. Piekrišanas atsaukšanai Jūs varat izmantot Politikas 3. punktā un apakšpunktos norādīto Edy365.com kontaktinformāciju.
    3. Ja Jūs atsaucat savu piekrišanu Edy365.com ir tiesības ierobežot pakalpojumu sniegšanu, ja tas atkarīgs no atbilstošo Personas datu esamības.
    4. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādi, kas bija veikta sniegtās piekrišanas spēkā esamības laikā.
   7. Tiesības uz pārnesamību.
    1. Jums ir tiesības saņemt savus Personas datus, kurus Jūs sniedzāt Edy365.com, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un ir tiesības minētos datus prasīt nosūtīt citam pārzinim (pakalpojumu sniedzējam), ja šie Personas dati tiek apstrādāti uz līguma pamata vai uz piekrišanas pamata.
   8. Tiesības iesniegt sūdzību.
    1. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Edy365.com, kā arī Latvijas uzraudzības iestādē, Datu valsts inspekcijā, ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu Personas datu aizsardzības tiesības ir tikušas pārkāptas. Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, pirms sazināties ar inspekciju, lūdzam vērsties pie Edy365.com. Edy365.com rūpējas par Jūsu Personas datu aizsardzību un sniegs Jums nepieciešamo atbalstu.
    2. Minēto tiesību īstenošanai Jūs varat izmantot Politikas 3. punktā un apakšpunktos norādīto Edy365.com kontaktinformāciju, izņemot tādus gadījumus, kad šajā sadaļā norādīts citādi.
 10. Ar sīkdatņu starpniecību veikta personas datu apstrāde
  1. Lai uzlabotu Edy365.com mājas lapu funkcionalitāti un pielāgotu tās Jūsu lietošanas paradumiem, kā arī lai iegūtu statistiku par lietotāju veiktajām darbībām, Edy365.com izmanto sīkdatnes.
  2. Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, ko Jūsu dators vai mobilā ierīce saglabā, apmeklējot tīmekļa vietni. Nākamreiz, kad atkal apmeklēsiet Edy365.com mājas lapas, pārlūkprogramma atcerēsies Jūsu darbības un daļu no tām paveiks Jūsu vietā, piemēram, izvēlēsies valodu.
  3. Lai uzlabotu mājas lapu funkcionalitāti un atvieglotu lietošanu, tiek izmantoti šādi sīkdatņu veidi:
   1. Sesijas sīkdatnes tiek saglabātas tikai tik ilgi, kamēr Jūs neaizverat pārlūkprogrammu. Sesijas sīkdatnes palīdz atcerēties, ko Jūs esat izvēlējies iepriekšējā lapā, lai nevajadzētu atkārtoti ievadīt informāciju.
   2. Pastāvīgās sīkdatnes identificē Jūs kā unikālu lietotāju, un, atgriežoties tīmekļa vietnē, palīdz atcerēties informāciju par darbībām, kuras Jūs iepriekš esat veicis.
   3. Sekošanas sīkdatnes tiek izmantotas tīmekļa vietnes apskates statistikai.
   4. Trešo personu sīkdatnes tiek izmantotas trešo personu, piemēram, uzņēmuma Google, sīkdatnes, lai apkalpotu reklāmas un optimizētu mārketinga komunikāciju.
  4. Ja Jūs vēlaties ierobežot (neatļaut) sīkdatņu saglabāšanu vai dzēst saglabātās sīkdatnes, to ir iespējams izdarīt, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus vai citādā veidā. Plašāka informācija: https://www.aboutcookies.org/ vai http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
  5. Ierobežojot (neatļaujot) sīkdatnes, atsevišķi tīmekļa vietnes servisi nevarēs darboties pilnvērtīgi. Mājas lapas var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm. Ja Jūs izmantojat šīs saites, ir jāņem vērā, ka Edy365.com nekontrolē citas tīmekļa vietnes. Edy365.com nevar uzņemties atbildību par jebkādas informācijas aizsardzību un konfidencialitāti, kuru Jūs sniedzat, apmeklējot citas tīmekļa vietnes, kā arī uz šīm vietnēm neattiecas šis paziņojums. Jums ir jāievēro piesardzība un jāapskata attiecīgās tīmekļa vietnes paziņojums par konfidencialitāti vai privātumu.
Ziņot par kļūdu